Obchodné podmienky

1. Základné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami pri uzatvorení kúpnej zmluvy medzi predávajúcim – CykloStyl s.r.o., Gagarinova 10/a, 821 05 Bratislava, IČO: 36222038 (ďalej iba predávajúci) a kupujúcim. Predmetom zmluvy je kúpa a predaj tovaru na webovej stránke internetového obchodu predávajúceho, www.ecyklopoint.sk.

Orgán dozoru

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) – Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj Prievozská 32, P. O. BOX 5, 820 07 Bratislava 27
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 02/58272 172, 02/58272 104

http://www.soi.sk

1.1. Obchodné podmienky a reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Súčasťou zmluvy sú obchodné a reklamačné podmienky platné v deň uzatvorenia zmluvy.
1.2. Obchodné podmienky sa riadia platnými zákonmi SR.
1.3. Zobrazenie tovaru na stránke internetového obchodu je ilustračné. Parametre tovaru napr. hmotnosť, farba, rozmery a ďalšie vlastnosti sú udávané výrobcom. Za prípadné nepresnosti sa ospravedlňujeme.

2. Spôsob uzatvorenia kúpnej zmluvy (objednávanie tovaru)

2.1. Návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy (ďalej objednávka) zasiela kupujúci predávajúcemu vo forme vyplneného formulára na internetovej stránke predávajúceho. Potvrdením objednávky na stránke predávajúceho kupujúci potvrdzuje, že súhlasí s obchodnými podmienkami predávajúceho, povinnosťou platby a cenou uvedenou na objednávkovom formulári.
2.2. Po odoslaní objednávky kupujúci obdrží na svoju e-mailovú adresu oznámenie o prijatí objednávky, ktoré je zároveň aj akceptáciou objednávky. Oznámenie o prijatí obsahuje názov a špecifikáciu tovaru, jeho konečnú cenu, spôsob,podmienky a cena zvoleného druhu doručenia tovaru,

údaj o predpokladanej lehote doručenia tovaru, adresa miesta doručenia tovaru, údaje o predávajúcom a iné potrebné informácie. 2.3. V prípade nedoručenia oznámenia o prijatí objednávky do 24 hodín má kupujúci povinnosť kontaktovať predávajúceho e-mailom. 2.4. Predávajúci informuje kupujúceho o stave spracovania objednávky e-mailovými správami.

3. Povinnosti predávajúceho
3.1. Predávajúci sa zaväzuje kupujúcemu dodať tovar:

Druhu, kvality, množstva uvedenej v objednávke v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky. Tovar, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.
Platný daňový doklad – faktúru v elektronickej forme v sekcii „Tvoje objednávky“.
3.2. Predávajúci nezodpovedá za:

Oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou alebo kuriérskou službou.
Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa.
Za poškodenie zásielky zavinené poštou alebo kuriérskou službou.
Prípadné nedodanie alebo neskoré dodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) alebo iných nepredvídateľných prekážok.
3.3. V prípade ak objednaný tovar nie je dostupný podľa údajov uvedených na stránke internetového obchodu, predávajúci je povinný informovať kupujúceho o tejto skutočnosti. Kupujúci je na základe tejto skutočnosti oprávnený odstúpiť od zmluvy, prípadne na základe dohody s predávajúcim upraviť objednávku.

4. Povinnosti kupujúceho 4.1. Kupujúci sa zaväzuje:

1. Pravdivo a úplne vyplniť objednávkový formulár na stránke predajcu.
2. Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad predávajúceho bezodkladne kontaktovať
a informovať ho o zistených nedostatkoch.
3. Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky a zaplatiť cenu za doručenie tovaru. 4.2. V prípade, ak kupujúci zvolí platbu prevodom na účet a neuhradí sumu uvedenú v potvrdení objednávky do 14 dní od objednávky, alebo ak kupujúci neprevezme pripravenú objednávku na predajni alebo odbernom mieste do 14 dní od pripravenia na prevzatie, predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od kúpnej zmluvy.

4.3. V prípade, ak si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. 4.4. Kupujúci akceptuje daňový doklad (faktúru) v elektronickej forme.
5. Cena tovaru
5.1. Ceny uvedené v internetovom obchode sú konečné vrátane DPH. Zmena cien je vyhradená. Pri objednaní tovaru platí vždy cena, ktorá bola uvedená

v momente vykonania objednávky, je uvedená na objednávkovom formulári aj potvrdení prijatia objednávky.

5.2. Dokladom o predaji je elektronická faktúra, ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list. K cene tovaru je pripočítané poštovné podľa zvoleného druhu dopravy tovaru.

5.3. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku tovaru, ktorého cena bola v dôsledku technickej chyby výrazne odlišná od štandardnej predajnej ceny.

6. Ochrania súkromia a osobných údajov
6.1. CykloStyl s.r.o. je registrovaný pri Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
6.2. Internetový obchod Cyklopoint vyžaduje špecifické osobné údaje a špecifický spôsob spracúvania:

Osobné údaje spracúvame za účelom prevádzky internetového obchodu podľa platných zákonov SR. K vybaveniu objednávky v našom eshope Vám potrebujeme potvrdiť objednávku, vystaviť daňový doklad (faktúru) a samozrejme doručiť tovar do Vašich rúk. O stave Vašej objednávky Vás chceme informovať. Nikto z CykloStyl s.r.o. od Vás nikdy nebude vyžadovať osobné údaje, ktoré sú nad rámec uvedeného rozsahu informácií.
Pre potvrdenie a prijatie objednávky potrebujeme od Vás kontaktné údaje vo forme emailovej adresy a telefónneho čísla. Na vystavenie daňového dokladu (faktúry) potrebujeme Vaše meno a priezvisko a Vašu adresu. V prípade ak ide o právnickú osobu potrebujeme vaše Obchodné meno, adresu sídla, IČO, DIČ a kontaktnú osobu, ktorá je oprávnená prevziať tovar. Pri doručení si prosím pripravte doklad totožnosti aby Vás, prípadne osobu preberajúcu zásielku, mohol pracovník kuriérskej služby bez problémov identifikovať.

Vaše osobné údaje uchovávame aj po realizácii objednávky pre potreby evidencie objednávok, účtovníctva a riešenia prípadných reklamácií po dobu vyžadovanú zákonom.
Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí s vytvorením elektronického konta na stránke ecyklopoint.sk, pokiaľ takéto konto ešte vytvorené nemá.
Toto konto mu uľahčuje evidenciu objednávok, reklamácii. Konto je možné kedykoľvek zrušiť.

Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval
a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch.
Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté nasledujúcim tretím stranám výlučne pre účely potrebné pre vybavenie objednávky, prípadne reklamácie: Slovak Parcel Service s.r.o. (SPS) – používame pre doručovanie kuriérom v rámci Slovenska. Poskytnuté sú meno, priezvisko, adresa a telefónne číslo
za účelom doručenia objednávky. Kuriér SPS Vás môže kontaktovať telefonicky alebo SMSkou.
Zásielkovňa s. r. o. – používame doručovaní na odberné miesta Zásielkovňa a pri časti zásielok doručovaných mimo Slovenskej republiky. Poskytnuté
sú meno, priezvisko, adresa (ak ide o doručenie na adresu) a telefónne číslo za účelom doručenia objednávky. Spoločnosť Zásielkovňa môže tieto údaje poskytnúť partnerskej firme v krajine, kde je zásielka doručovaná. Odberné miesto Zásielkovne, prípadne kuriér tejto partnerskej firmy Vás môže kontaktovať telefonicky alebo prostredníctvom SMS.
Slovenská pošta, a.s. – používame pre doručovanie zásielok s uložením na pošte. Poskytnuté sú meno, priezvisko a telefónne číslo za účelom doručenia objednávky. Pošta Vás môže kontaktovať SMS-kou o pripravení objednávky na odber.
6.3. CykloStyl s.r.o. nemá prístup k číslu platobnej karty alebo iným platobným údajom, ktoré zákazník zadá na stránkach platobných portálov pri platbe za objednávku. Ecyklopoint automaticky obdrží a verifikuje uskutočnenie platby, ale v tomto procese nie sú prenášané žiadne osobné ani citlivé údaje.

7. Riešenie sporov

7.1. Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@ecyklopoint.sk) ak nie je spokojný
so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

7.2. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom európskej platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr.

7.3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.